Kallblodstambloggen

Kallblodstambloggen

Tänk så det var förr

StambokenPosted by Annika Mon, February 13, 2012 08:22:52


Norrmännens deltagande i Sveriges Traftäflingar.


Då Svenska Trafsällskapet år 1906 beslöt att i Norge födda hästar skulle vara uteslutna från våra traftäflingar, så vida de ej voro i Sverige premierade, var det icke endast politiska motiv, som var anledningen.

Det hade nämligen visat sig att norska hästar, ännu tillhöriga norska ägare,
kunde vid Stockholmstäflingarna lägga beslag på ganska afsevärda delar af
de små valutor som kunde bjudas vid våra täflingar, under det de svenska trafsportmännen, som tilläfventyrs besökte Kristianiatäflingarna, äfven under bästa förhållanden knappast kunde få resan betald.

Att vi då, med den svaga ståndpunkt var nybörjande trafsport intog, ansågo
önskvärda att skydda den­samma från en konkurrens, som ej var oss till någon egentlig nytta, var ju naturligt.

Med anledning af de Olympiska spelen lät vi sistlidna vinter bestämmelsen falla, men Stockholms Trafklubb ansåg sig ej kunna ändra bestämmelsernaa för den året förut för medlemmar af Svenska, Danska och Finska Trafsällskapen instiftade ståtliga vandringspokalen.
Häraf tog sig ett Danskt Trafsportsblad anledning att med synnerlig hätskhet utfara mot Sverige och försöka egga upp de danska trafsportsmännen mot oss.

Vi vilja därför säga det danska bladet, att vi fästa oss föga vid dess försök att
lägga sig i våra angelägenheter, och att, om norske assportsmän ånyo vilja komma till våra täflingar, så blir det inte den danska tidningen, som rådfrågas, i händelse
Stockholms Trafklubb, skulle bli i tillfälle att än en gång sätta upp ett "skandinaviskt vandringspris".
AXEL PÅLMAN

  • Comments(0)//blogg.kallblodstam.se/#post209